Algemene Voorwaarden

OVSoftware B.V. (Dienstverrichter)

1. Definities en Toepasselijkheid

1.1 OVSoftware B.V. ("OVSoftware") is een dienstverrichter gevestigd in Nederland, die diensten aanbiedt of verricht, behoudens de uitzonderingen vermeld in Richtlijn 2006/123/EG.

1.2 Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") regelen de rechten en plichten van OVSoftware en de wederpartij ("Gebruiker") in verband met het gebruik van de website, nieuwsbrief, en gerelateerde diensten ("Diensten").

1.3 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, en overeenkomsten, zowel online als offline, tussen OVSoftware en Gebruiker, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.4 Gebruik van de Diensten impliceert volledige acceptatie van deze Voorwaarden. Eventuele eigen voorwaarden van de Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Gebruik van de Website en Online Diensten

2.1 Gebruikers mogen de Diensten gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden, de toepasselijke wetgeving, en algemeen aanvaarde internetetiquette.

2.2 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via hun toegang tot de Diensten en dienen alle noodzakelijke maatregelen te nemen om onbevoegd gebruik te voorkomen.

2.3 OVSoftware behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Diensten te beperken of te blokkeren bij overtreding van deze Voorwaarden.

3. Inhoud en Wijzigingen

3.1 OVSoftware streeft naar nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie op de website maar garandeert deze niet. Fouten of omissies kunnen voorkomen.

3.2 Wijzigingen, aanvullingen, of verwijdering van informatie kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving plaatsvinden.

3.3 OVSoftware is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, voortvloeiend uit dergelijke wijzigingen.

4. Toegankelijkheid van Algemene Voorwaarden

4.1 OVSoftware zorgt voor gemakkelijke toegankelijkheid van de Voorwaarden via een directe link naar de specifieke pagina waar ze te raadplegen zijn.

4.2 De Voorwaarden zijn beschikbaar in PDF-formaat en zijn vanaf elke webpagina bereikbaar via een duidelijk herkenbare hyperlink.

4.3 OVSoftware legt technisch vast dat de betreffende versie van de Voorwaarden te allen tijde online heeft gestaan, om bewijsrechtelijke problemen te voorkomen.

5. Aansprakelijkheid en Beperkingen

5.1 OVSoftware is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Diensten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

5.2 OVSoftware is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar verwezen wordt, noch voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke externe websites.

6. Internationaal Gebruik

6.1 Gebruikers buiten Nederland zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten en regelgeving met betrekking tot het gebruik van de Diensten.

6.2 OVSoftware biedt geen garantie dat de inhoud van de Diensten geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten Nederland.

7. Handelsmerken en Intellectueel Eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken, auteursrechten, en octrooien, op de inhoud van de Diensten zijn eigendom van OVSoftware of de respectievelijke eigenaren.

7.2 Gebruik van dergelijke rechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OVSoftware of de respectievelijke eigenaren is strikt verboden.

8. Toepasselijk Recht en Geschillen

8.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht, zonder inachtneming van conflicterende rechtsregels.

8.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.