+31 (0) 53 30 33 600

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe OVSoftware omgaat met uw persoonsgegevens zodra u gebruik maakt van onze website www.ovsoftware.nl. Onder ‘persoonsgegevens’ valt alle informatie die direct dan wel indirect naar u of anderen te herleiden is. OVSoftware is voor de betreffende verwerking van uw persoonsgegevens ‘verwerkingsverantwoordelijke’ als omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

OVSoftware vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden die onze website biedt. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring op onze website te raadplegen.

 

 1. Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze website niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij u hierover (voor zover wettelijk toegestaan) voorafgaand aan de verwerking of bij de verkrijging van de persoonsgegevens hebben geïnformeerd en een rechtsgrond aan de betreffende verwerking ten grondslag ligt. Wij verwerken uw persoonsgegevens met het doel:

 • u te kunnen informeren over onze diensten en onze website en de daarmee samenhangende wijzigingen en updates;
 • om u nieuwsbrieven en berichten van commerciële aard toe te kunnen sturen (marketingdoeleinden);
 • contact met u op te kunnen nemen en te onderhouden naar aanleiding van door u ingediende terugbelverzoeken, ingestuurde berichten of andere communicatie;
 • om onze website te onderhouden, waarbij wij onder meer uw IP-adres verwerken.

Daarnaast verwerken wij bepaalde persoonsgegevens in het kader van het gebruik van cookies. Meer informatie over de betreffende persoonsgegevens en de doelen van de verwerking daarvan met behulp van cookies vindt u onder punt 6. ‘Websitebezoek en cookies’ en in onze cookieverklaring.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk is voor verwerkelijking van deze doeleinden.

 

 1. Grondslagen

Een deel van uw persoonsgegevens verwerken wij op grond van onze gerechtvaardigde belangen. In ieder geval betreft dit de verwerking van uw IP-adres als u onze website gebruikt, in welk geval ons belang is om onze website te kunnen onderhouden en om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en efficiënte van onze website. Ook wanneer u ons via de website een bericht (bijvoorbeeld per e-mail) stuurt of een terugbelverzoek indient, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang. Ons belang is er dan in gelegen om te kunnen reageren op uw contactverzoek. Als u een van uw rechten uit hoofde van de AVG uitoefent (zie punt 8. ‘Rechten’) dan kunnen wij u vragen om aanvullende gegevens te verstrekken. Ons belang is er in dat geval in gelegen om uw identiteit te bevestigen.

Voor zover wij uw gegevens verwerken voor marketingdoeleinden, vindt die verwerking plaats op grond van door u verleende toestemming. Dit geldt ook voor verwerkingen van uw persoonsgegevens in het kader van onze nieuwsbrieven. Indien u hiervoor geen toestemming heeft verleend, worden uw gegevens niet verwerkt voor marketingdoeleinden, tenzij het gaat om direct marketing voor soortgelijke producten en diensten als waarvoor u reeds toestemming heeft verleend. In het laatstgenoemde geval verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang, namelijk ons belang om u gelijksoortige producten en diensten aan te kunnen bieden. Uw toestemming vragen wij ook voor het plaatsen van een deel van de cookies op onze website. Voor informatie over deze cookies verwijzen wij u naar punt 6. ‘Websitebezoek en cookies’.

 

 1. Ontvangers

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan degenen binnen onze organisatie waarvan het strikt noodzakelijk is dat zij uw persoonsgegevens ontvangen. Dit zijn bijvoorbeeld de personen aan wie u berichten adresseert. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Deze verplichting leggen wij middels een verwerkersovereenkomst ook op aan verwerkers die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om van onze website gebruik te kunnen maken of indien dit op uw verzoek geschiedt. In dat kader verstrekken wij uw persoonsgegevens aan onze hostingprovider.

Voor de ontvangers van uw persoonsgegevens in verband met het plaatsen van cookies verwijzen wij u naar punt 6. ‘Websitebezoek en cookies’.

 

 1. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt. Zo bewaren wij de persoonsgegevens die u met behulp van e-mail of contactformulieren verstrekt zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Zodra u geen gebruik maakt van onze website en er geen verplichtingen meer bestaan om de persoonsgegevens langer te bewaren, worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.

Voor de specifieke bewaartermijnen van de verschillende cookies verwijzen wij naar punt 6. ‘Websitebezoek en cookies’ opgenomen informatie.

 

 1. Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw persoonsgegevens over het internet te verzenden. De persoonsgegevens worden daarnaast bijvoorbeeld opgeslagen en verwerkt in een gecertificeerd datacentrum en afgeschermd van zoekmachines.

 

 1. Websitebezoek en cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Lees onze cookieverklaring.

 

 1. Rechten

U heeft het recht bij OVSoftware een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door OVSoftware worden verwerkt. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u onder omstandigheden het recht om uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of over te (laten) dragen aan een derde. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking.

OVSoftware zal voornoemde verzoeken en bezwaren zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. Wij zullen normaliter binnen een maand op uw verzoek of bezwaar reageren, tenzij de complexiteit of frequente van de verzoeken en bezwaren verlenging van die termijn vereisen. De termijn kan in dat geval met maximaal twee maanden worden verlengd.

 

U kunt uw verzoek zenden aan OVSoftware, waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

OVSoftware B.V.

 • Colosseum 13
 • 7521 PV Enschede
 • +31 53 303 3600
 • info@ovsoftware.com
 • KvK nr. 06049464

 

 1. Vragen en klachten

Indien u nog vragen heeft over het privacy statement van OVSoftware, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Mocht u van mening zijn dat OVSoftware uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt of op enigerlei andere wijze in strijd handelt met de geldende privacywetgeving, dan kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact

Wil je meer informatie over OVSoftware?
Neem dan contact op.

Werken bij OVSoftware

Wil je meer weten over onze bedrijfscultuur en vacatures?
Bekijk dan onze werken bij pagina

Branches

Wil je meer weten over de branches waarbinnen OVSoftware actief is?
Bekijk de branches.

Referenties & Projecten

Lees hier klantreferenties en door OVSoftware begeleide lopende en afgeronde projecten waar wij trots op zijn.

Over ons

OVSoftware is één van de eerste softwarebedrijven van Nederland.
Lees meer over ons.

Volg ons op