Kennisgroepen OVSoftware


Bij OVSoftware delen wij graag onze kennis! Daarom zijn er bij ons kennisgroepen waarin collega’s met elkaar specifieke kennis over bepaalde onderwerpen kunnen ophalen of overbrengen naar elkaar.

Wil je meer weten? Lees hieronder o.a. welke groepen wij hebben en waar zij zich zoal mee bezig houden. 

Agile kennisgroep

De kennisgroep Agile bestaat uit circa 6 leden en bestaat al sinds 2018.
Ze waren tevens de eerste kennisgroep van OVSoftware. Ongeveer 8 keer per jaar komen ze bij elkaar. Zij zijn de kennisgroep die zich bezig houd met het onderwerp Agile. Een breed gemêleerde groep die geïnteresseerd is in het onderwerp en/of er dagelijks mee te maken heeft. Door tijdens de sessies met elkaar te discussiëren aan de hand van onderwerpen of cases die de groepsleden inbrengen leert iedereen van en met elkaar. Ook brengen ze het onderwerp binnen en buiten OVSoftware onder de aandacht door onder andere workshops te geven en publicaties uit te brengen. Herald ten Bergen is sinds het begin groepsleider. Hij is dit gaan doen omdat hij een sterk voorstander is van een Agile manier van werken en hij op deze manier nog meer met en van anderen wil leren over het onderwerp.

AI kennisgroep (Enschede, Apeldoorn)

De kennisgroep AI heeft ongeveer 16 leden op de mailinglijst. Hier zijn ook leden van buiten OVSoftware bij, denkend aan onze studenten van het Roboteam die wij sponsoren bijvoorbeeld.
Voor corona kwam deze groep gemiddeld 1 keer per maand bij elkaar. Er zijn deelgroepen bezig met verschillende onderwerpen. De meest actieve daarvan komen wekelijks bij elkaar voor een kort overleg.  De hoeveelheid data die dagelijks in de wereld wordt geproduceerd wordt groter en groter. Om die hoeveelheden te kunnen verwerken is automatisering nodig, waarbij AI een belangrijk instrument is. In deze kennisgroep willen ze alles te weten komen over AI door gezamenlijk met AI aan de slag te gaan.
Momenteel zijn ze bezig om voor een voedselproducent de vraag naar seizoensgebonden voedsel te voorspellen. Hierdoor zou er doelmatiger geproduceerd kunnen worden. Daarnaast denken ze na over een opleidingsplan om onszelf, maar ook collega’s vlot in te kunnen werken op AI kennisgebied. 1 van de kennisgroepleiders Eric Barten is groepsleider vanaf begin 2020. Hij vervult deze rol, omdat hij het leuk vindt om naast zijn dagelijkse werkzaamheden ook andere dingen op te pakken. Het coördineren van een groep zorgt voor afwisseling, het maakt dat je nog meer met het kennisgebied bezig bent en het zorgt voor veel contact met collega’s.

AI Kennisgroep (Den Haag)

De AI Kennisgroep in Den Haag bestaat momenteel uit 3 leden en bestaat nu ongeveer 2 jaar. Het is vrij wisselend wanneer deze groep bij elkaar komt, maar het is ongeveer om de 2 maanden. Door corona was het het afgelopen jaar wat minder maar sinds begin dit jaar proberen ze online ook vaker samen te komen.
Deze kennisgroep is voor geïnteresseerden die meer kennis willen opdoen op het gebied van Artificial Intelligence / Machine Learning.
AI is een erg groot vakgebied en momenteel proberen ze samen met de kennisgroep uit Enschede een beter overzicht te krijgen van wat er met AI mogelijk is, wat voor OVSoftware interessant kan zijn en wat er voor opleidingen zijn. Aniell Jaggi is zo’n 2 jaar kennisgroepleider, zo lang de groep ook in Den Haag bestaat. Hij heeft voor deze rol en deze groep gekozen omdat hij erg geïnteresseerd is in AI en zijn kennis daarin wil verbreden. Samen met andere collega’s die ook geïnteresseerd zijn in AI. Momenteel volgen collega Josephine en Aniell een cursus Machine Learning en Natural Language Processing.

Blockchain kennisgroep

De blockchain kennisgroep bestaat zo’n 2 jaar en heeft ongeveer 5 actieve leden en 5 geïnteresseerden.  Ze komen gemiddeld 1 keer per maand bij elkaar (of online).
In deze kennisgroep is het vooral van belang om kennis en kunde op te doen rondom blockchain. Een centrale plek om kennis te vinden en een aanspreekpunt voor marketing, sales, operations rondom blockchain vraagstukken. Daarnaast onderzoeken zij nieuwe blockchains, zetten zij opdrachten uit voor afstudeerders en doen ze interne hackatons organiseren.
Martin Aarnoudse is al vanaf het begin kennisgroepleider omdat hij dé kennisexpert is op dit gebied en het logisch is dat hij deze rol vervult.

Business Consultancy kennisgroep

De kennisgroep business consultancy bestaat momenteel uit 5 leden en zijn in 2020 opgericht met als doel; kennisdelen over consultancy, ervaringen uitwisselen van de kennisgroep leden, standaardisatie (workshop, analyse, projectvoorstellen, calculatie).
We willen onze rol mbt IT advies en business consultancy bij klanten vergroten. Niet alleen de realisatie van IT projecten, maar ook analyse van bedrijfsprocessen (Lean/Six Sigma), advies, workshops, GAP analyse en projectvoorstel uitwerken. Een keer in de 6 weken komen ze ongeveer bij elkaar en bespreken dan de actuele klant casussen en waar ze elkaar kunnen ondersteunen. Ze proberen de activiteiten te standaardiseren, zoals het houden van een workshop of GAP analyse voor een opdrachtgever. Hiervoor is er een presentatie gemaakt die ook met sales gedeeld kan worden, zodat ook zij inhoudelijk meer kennis krijgen over consultancy en dit ook in de offerte richting de klant kan aanbieden. Kennisgroepleider van deze groep is Odin Mol.

Databases en SQL kennisgroep

Deze kennisgroep moet nog gestart worden en is nog in de opstartfase.
Een plan is in de maak om de meetings voor de komende tijd in te gaan plannen.
Deze groep zal vooral het bevorderen van de algemene basiskennis doormiddel van kennispresentaties en fungeren als overlegorgaan voor gevorderen zijn.
Kennisgroepleider Tim Dijks heeft gekozen om deze groep te gaan starten en om deze rol op zich te nemen, omdat hij al jarenlang als dataspecialist werkt en graag zijn kennis wilt delen met de rest van de collega’s van OVSoftware. Hij heeft positieve energie om hier een goede start van te maken!

Front-End kennisgroep

Deze kennisgroep is nog vrij nieuw en heeft voor corona tijd wel wat sessies gehad over bijvoorbeeld Angular vs Vue vs React. Ongeveer één keer in de 2 maand kwam deze groep bij elkaar. Het is een groep waarin kennis gedeeld kan worden over allerlei technieken voor front-end ontwikkeling. Dit kan een webframework zijn zoals Angular, Vue of React, maar kan ook een specifieke library zijn of een bepaalde programmeertechniek die breder inzetbaar is. De Front-End kennisgroep bestaat uit ongeveer 10 deelnemers en organiseren presentaties en workshops om bepaalde technieken of onderwerpen te behandelen en deze vervolgens met wat kleine voorbeelden ook ‘in de praktijk’ te gebruiken. Een van de sessies ging over Observables, een (toendestijds) nieuwe manier om asynchrone data te verwerken en dit overzichtelijk en beheersbaar te houden. Na wat algemene info over observables te hebben gepresenteerd zijn ze aan de slag gegaan met deze nieuwe techniek en hebben ze een demo-prpojectje van ‘de oude stijl’ omgezet om met observables te werken. Het idee is om dit soort nieuwe technieken te leren en met elkaar te delen. Collega Thomas Withaar heeft binnen OVSoftware de meeste front-end ervaring in huis en wilt zich daar ook verder in focussen.

Low-Code Kennisgroep

De kennisgroep Low-Code bestaat uit zo’n 15 leden of geïnteresseerden. Sinds augustus 2020 zijn ze actief. Deze groep probeert gemiddeld elke 6 weken een sessie te plannen waarbij de kennis wordt gedeeld. Daarnaast zijn er ook een aantal subgroepen waar veel frequenter, 1 a 2 wekelijks de gemaakte vorderingen besproken worden. Denk bijvoorbeeld aan een groep die zich richt op het gebruik van Thinkwise en een subgroep die de mogelijkheden van OutSystems verder verkent. Waar deze kennisgroep voornamelijk mee bezig is, is het opbouwen en delen van kennis van low-code platformen. Hierbij wordt naast de technische kennis ook gekeken op welke wijze ze dit binnen projecten kunnen gaan toepassen en in welke situaties welke platform het beste tot zijn recht komt.
De low-code markt is erg breed en er is veel aanbod. Vanuit OVSoftware zijn wij partner van het Thinkwise platform. Het is dan ook belangrijk dat OVSoftware hier kennis van op blijft doen. Door middel van training en zelfstudie wordt deze kennis opgebouwd. Om het ook zelf te ervaren is er een demo applicatie gebouwd met dit platform. De ervaringen binnen deze groep hebben er toe geleid dat ze zelf ook een trainingshandleiding hebben geschreven zodat een newbee stap voor stap zelfstandig de demo applicatie kan ontwikkelen. Een soortgelijk traject zijn ze inmiddels ook gestart voor OutSystems. Daarnaast zijn ze nauw betrokken bij stage opdrachten om zodoende te onderzoeken welke marktontwikkelingen er plaatsvinden op het gebied van low-code en RPA. Peter Ehrenhard is al vanaf het begin betrokken bij deze groep en sinds november ook de coördinator. Peter heeft een bewuste keuze gemaakt om hier een extra rol in te vervullen, omdat hij het leuk vindt om mensen te verbinden. Ervoor zorgen dat ze met zijn allen kennis kunnen opbouwen en delen zodat iedereen daar op zijn eigen manier invulling aan kan geven.

Software kwaliteit kennisgroep

Is onze jongste club in oprichting. Software Kwaliteit gaat verder dan alleen maar code “die goed werkt”. Het gaat ook over code welke goed onderhoudbaar is, eenvoudig overdraagbaar naar collega’s en minder gevoelig wordt voor technical debt.  In de kennisgroep “Software Kwaliteit” staat centraal hoe kwalitatief goede software kan worden ontwikkeld. Hierbij is het eerste uitgangspunt de 10 richtlijnen van de SIG, maar gaan ze ook verder inzoomen op aspecten rondom Clean Code, Clean Architecture, Coding Guidelines en tips and tricks welke ons als IT-Professional daarbij kunnen ondersteunen. Collega Emil Cristen (CTO) zal de rol als kennisgroepleider op zich nemen. 

Enthousiast geworden en ook graag je kennis en ervaring elders gaan opdoen?

Bekijk dan onze actuele vacatures.